ഒരാഴ്ചക്കിടെ രാണ്ടാമത്തെ കിരീടം ലക്ഷ്യം വെച്ച് PSG | Football News

Poucos minutos atrás foi veiculado no canal Raf Talks o vídeo “ഒരാഴ്ചക്കിടെ രാണ്ടാമത്തെ കിരീടം ലക്ഷ്യം വെച്ച് PSG | Football News”.

Segundo o canal Raf Talks: “Coupe de La Ligue\nPSG vs Olympiq Lyon \n31/7/20നുള്ള മത്സരത്തിനുള്ള ഒരുക്കവുമായി PSG\n\nFollow Us :\n\nWebsite – https://raftalkonline.com/\n\nTwitter – https://twitter.com/TalksRaf?s=09\n\n\nFacebook – https://www.facebook.com/RafTalks-642824152904808/\n\nInstagram – https://instagram.com/raf_talks?igshid=1egxsfnxscgho\n\nTelegram – https://t.me/raftalks\n\n\n#RafTalks\n#RafTalksMalayalam”

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *